Statut


S T A T U T
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w Zwoleniu, ul. Kościuszki 39
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową, działającą na podstawie przepisów:

* Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r., z poźn. zm.);
* Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.Nr 97 poz. 674 z 2006 r., z poźn. zm.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, poz.1492 z 2010 r.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072 z 2008 r. z poźn. zm.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086 z 2008 r. z poźn. zm.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.Nr 228, poz. 1487 z 2010 r.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491 z 2010 r.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133 z 2009 r. z poźn. zm.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 208;)
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z poźn. zm.);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr. 107, poz. 1003);
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz. 977);
* Decyzji Nr 23 Kuratora Oświaty w Radomiu z IX 1993 r., w sprawie przekształcenia Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Zwoleniu;
* Uchwały Nr XII/80/2000 Rady Powiatu z dnia 15.III.2000 r., w sprawie powołania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu;
* Ustawy z dnia 27. VIII. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.);
* Ustawy z dnia 5.VI.1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578);
2. Statut Poradni określa cele i zadania Poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy Poradni, a także organizację i zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

3. Siedziba Poradni mieści się w Zwoleniu przy ul. Kościuszki 39.
4. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu; nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.
5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.
II. ZADANIA PORADNI I ICH REALIZACJA
§ 2
1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zwoleniu udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2) terapii rodziny;
3) grup wsparcia;
4) prowadzenia mediacji;
5) interwencji kryzysowej;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji;
8) wykładów i prelekcji;
9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

6. Realizowanie przez Poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej,
b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;
2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno -wychowawczych;
3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
7. Zadania, o których mowa w pkt. 6 ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:
1) porad i konsultacji;
2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce;
3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4) warsztatów;
5) grup wsparcia;
6) wykładów i prelekcji;
7) prowadzenia mediacji;
8) interwencji kryzysowej;
9) działalności informacyjno-szkoleniowej;
10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
8. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;
3) realizacji podstaw programowych;
4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;
7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
9. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
§ 3

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów:

- psychologów;
- pedagogów;
- logopedów;
- doradców zawodowych.

2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów. W szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3. Specjaliści zatrudnieni w Poradni realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
4. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
5. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad, o których mowa w ust. 11 i 12.
6. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.
7. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami, o których mowa w pkt. 6 oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
8. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
2) czas trwania porozumienia;
3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami, o których mowa w pkt. 6;
4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;
5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

9. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom, w szczególności z:

a) MSCDN w Radomiu;
b) MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży;
c) Sądem Rejonowym w Kozienicach - Wydział Rodzinny i Nieletnich,
d) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zwoleniu, GOPS w Policznie;
e) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu,
f) Powiatową Komendą Policji w Zwoleniu,
g) Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Radomiu,
h) Biblioteką Pedagogiczną w Zwoleniu;
i) Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu;
j) Młodzieżowym Centrum Kariery w Zwoleniu;
k) Domem Kultury w Zwoleniu;

§ 4
1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
3. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, o których mowa w pkt. 2, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
4. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wniosek składa się w postaci papierowej.
5. Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
6. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
7. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
8. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, informując o tym osobę składającą wniosek (opinia powinna być opieczętowana pieczęcią szkoły, podpisana przez osobę sporządzającą oraz powinna zawierać informację, że rodzic się z nią zapoznał).
9. Opinia Poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;
2) numer opinii;
3) datę wydania opinii;
4) podstawę prawną wydania opinii;
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
11) podpis dyrektora poradni.

10. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
11. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
§ 5
1. W Poradni są organizowane i działają Zespoły Orzekające zwane dalej "zespołami".
2. W skład Zespołów Orzekających wchodzą:

- Dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
- psycholog- opracowujący diagnozę psychologiczną,
- pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,
- lekarz,
- inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny - opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

3. Zespoły Orzekające wydają:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:
- niesłyszących i słabo słyszących,
- niewidomych i słabo widzących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- niedostosowanych społecznie,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",
c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej orzeczeniami,
e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami"
f) orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
g) orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
h) orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
i) orzeczenia o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
j) orzeczenia o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
k) orzeczenia o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
l) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;


4. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni -- miasta i gminy Zwoleń, gminy Tczów, gminy Kazanów, gminy Przyłęk, gminy Policzna;.
5. Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
6. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia wydawać mogą zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której przebywa uczeń lub miejsce zamieszkania ucznia.
7. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zwanych wnioskodawcami, którzy składają wniosek do odpowiedniego zespołu wraz z PESELEM dziecka.
8. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.
9. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek: opinie specjalistów, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
10. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wypisane przez lekarza na druku obowiązującym w poradni.
11. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji lub złożona przez wnioskodawcę dokumentacja wymaga uzupełnienia, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w określonym terminie nie krótszym niż 14 dni.
12. Przewodniczący zespołu może wskazać specjalistów Poradni do przeprowadzenia badań niezbędnych do wydania orzeczenia albo opinii.
13. Zespół Orzekający może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza lub wychowawców placówki w której przebywa, o jego problemach dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
14. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu.
15. Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów.
16. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
17. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół (może być on sporządzony w formie wydruku komputerowego), który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
18. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.
19. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
20. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.
21. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.
22. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni.
23. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.
24. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania oraz orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
25. W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespół wskazuje stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
26. W przypadku wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespół wskazuje zalecane rodzicom formy pomocy.
27. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zespół może wydać nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.
28. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w 3 egzemplarzach, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
29. Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych doręcza się wnioskodawcy w jednym egzemplarzu.
30. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych doręcza się w jednym egzemplarzu.
31. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
32. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
33. Członkowie Zespołu Orzekającego zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.
34. Regulamin działania Zespołów Orzekających przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Zwoleniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§ 6
1. Poradnia w swej pracy i sposobach realizacji zadań uwzględnia potrzeby osób korzystających z jej pomocy. W sprawach wykraczających poza zadania i kompetencje poradni psychologiczno - pedagogicznej współpracuje i kieruje do poradni specjalistycznych.
2. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Uczniowie pełnoletni mogą wyrażać zgodę na badania we własnym zakresie.
3. Dzieci, młodzież, rodzice przyjmowani są na badania w terminach uzgodnionych z psychologiem, pedagogiem, logopedą Poradni.
4. Na zajęcia postdiagnostyczne kierowane są dzieci i młodzież po badaniach psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.III. ORGANY PORADNI I ICH KOMPETENCJE ORAZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 7
1. Organami Poradni są:

a) Dyrektor Poradni,
b) Rada Pedagogiczna.

§ 8
2. Dyrektor Poradni kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Poradni,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
d) dysponowanie środkami finansowymi i odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
e) przyznanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym prawnikom Poradni,
f) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Poradni,
g) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Poradni,
h) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4. Dyrektor zapewnia rozwój zawodowy swoim pracownikom, wspólnie z organem prowadzącym umożliwia organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników Poradni.
5. W Poradni powołuje się zespoły problemowe oraz komórki organizacyjne, których celem jest dokonywanie opracowań, ustalenie optymalnych zasad pracy, wypracowanie nowych form i metod badań oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dzielenie się doświadczeniami, konsultowanie trudnych spraw, ewaluacja wewnętrzna. Praca realizowana jest w zespołach powołanych przez Dyrektora.
§ 9
1. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni, a pod jego nieobecność inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora poradni.
6. Rada Pedagogiczna opracowuje regulamin swojej działalności, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
7. Dyrektor przedstawia wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

* zatwierdzanie planów pracy Poradni,
* ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni,
* podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:

* projekt arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny,
* roczną organizację pracy Poradni w tym tygodniowy harmonogram pracy pracowników merytorycznych, plany pracy, regulaminy wewnętrzne,
* projekt planu finansowego Poradni,
* wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
* propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
11. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym oraz w miarę potrzeb.
12. Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
13. Dyrektor Poradni ma prawo do wstrzymywania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały zawiadamia organ prowadzący Poradnię i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, możliwe jest sporządzanie protokołów w formie wydruku komputerowego. Protokolant opracowuje protokół w terminie do 3 dni od zebrania.
15. Pracownicy Poradni są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów Poradni a także pracowników pedagogicznych i innych pracowników zatrudnionych w Poradni.
§ 10
1. W przypadku zaistnienia konfliktu między Dyrektorem Poradni a członkami Rady Pedagogicznej, Dyrektor podejmuje działania na rzecz rozwiązania sporu:

a) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zwołanej w celu rozwiązania konfliktu, prowadzone pod przewodnictwem dyrektora,
b) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu, organy poradni powołują mediatora do podjęcia próby rozwiązania konfliktu. Mediatorem zostaje osoba spoza poradni, bezstronna, obdarzona zaufaniem przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu,
c) w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, organy poradni zwracają się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sprawy.

IV. ORGANIZACJA PRACY PORADNI
§ 11
1. Szczegółową organizację działania Poradni w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
2. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor za zgodą organu prowadzącego.
4. Teren działania Poradni określa organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Zwoleniu.
5. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
6. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
7. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora Poradni zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
9. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
§ 12
1. Poradnią kieruje Dyrektor.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradcę zawodowego, socjoterapeutę lub innych specjalistów kwalifikujących się do pracy w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi.
3. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych Poradni określa ustawa Karta Nauczyciela i Kodeks pracy.
4. Zasady zatrudnienia pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy (Kodeks pracy).
5. Liczbę oraz stanowiska pracy pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor w zależności od potrzeb Poradni po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu
6. Dyrektor Poradni zatrudnia lekarza, który wchodzi w skład Zespołu Orzekającego.
7. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi oraz pracowników księgowości:

- ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości;
- szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Poradni;
- zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników;

8. Prawa i obowiązki pracowników ujęte są w Regulaminie Pracy Poradni.
V. PRACOWNICY PORADNI
§ 13
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu zatrudnia specjalistów psychologów, pedagogów, logopedę, lekarza oraz pracowników administracji i obsługi.
2) Do zadań specjalistów psychologów, pedagogów, logopedy, doradcy zawodowego, socjoterapeuty oraz innych specjalistów kwalifikujących się do pracy w poradni psychologiczno - pedagogicznej należy:

a) wykonywanie swojej pracy na terenie Poradni i poza nią, w zakresach wynikających z indywidualnych przydziałów czynności i określonych w arkuszu organizacji,.../ zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
b) przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie mocnych stron ucznia,
c) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
d) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
e) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
f) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,
g) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb,
h) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

2. Ponieważ w Poradni nie ma etatu doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza innego specjalistę lub specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedę) posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego (studia podyplomowe) do planowania i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
3. Do zadań specjalisty realizującego zadania doradcy zawodowego należy:

a) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery,
b) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
c) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,
d) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

4. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią:

a) w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży - w szczególnie uzasadnionych przypadkach badania diagnostyczne, interwencje kryzysowe,
b) w szkole i placówce - działalność profilaktyczną, informacyjno-szkoleniową, konsultacje, interwencje kryzysowe, mediacje, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, poradnictwo,
c) w przedszkolu - działalność profilaktyczna, poradnictwo, konsultacje.

5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników określa dyrektor Poradni w przydziale czynności, uwzględniając cele i zadania poradni oraz możliwości kadrowe i finansowe Poradni.
6. Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani w szczególności do:

a) planowania konkretnych zadań z działalności pozadiagnostycznej;
b) sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zaplanowanych zadań;
c) dokumentowania realizowanych zadań w dziennikach indywidualnych zajęć, kartach terapii, książce wyjść;
d) przyjmowania odpowiedzialności za jakość własnej pracy;
e) podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie jakości świadczonych usług;
f) dbałości o powierzony sprzęt, materiały do pracy, o estetyczny wygląd swojego gabinetu;
g) efektywnego wykorzystania czasu pracy;
h) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.10.1997r (Dz. U. nr l33 poz.883);
i) promowania poradni i dbanie o jej pozytywny wizerunek.

7. Zakres zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi oraz pracowników księgowości:

a) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości,
b) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Poradni, dostosowując go do potrzeb i możliwości placówki,
c) zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

8. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi oraz pracowników księgowości regulują odrębne przepisy.
9. Za nieprzestrzeganie przez pracownika administracji i obsługi regulaminu pracy i nie wywiązywanie się z nałożonych obowiązków i zadań, Dyrektor może nałożyć karę dyscyplinarną (KP art.108).

VI. DOKUMENTACJA PORADNI

§ 14
1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

a) roczny plan pracy, plan rozwoju Poradni,
b) plan nadzoru pedagogicznego,
c) tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi,
d) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;
e) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy z wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia
f) dziennik korespondencyjny
g) karty indywidualne badanych stanowiące dokumentację badań;
h) księgę protokołów z posiedzeń Rady pedagogicznej;
i) księgę zarządzeń Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
j) księgę inwentarzową,
k) księgę inwentarzową księgozbioru,
l) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;
m) dokumentację awansu zawodowego nauczycieli,
n) dokumentację ewaluacji wewnętrznej poradni,
o) książkę wyjść i wyjazdów służbowych,
p) akta osobowe pracowników,
q) ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
r) dokumentację wymaganą przez regulamin kontroli zarządczej,
s) plan urlopów,
t) listę obecności,
u) księgę delegacji,
v) ewidencję pieczęci,
w) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
x) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni oraz rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń mogą być prowadzone także w formie elektronicznej.
3. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest Dyrektor Poradni.
4. Wgląd w dokumentację posiadają upoważnieni pracownicy organów nadzorujących Poradnię.
5. Dokumentacja prowadzona przez pracownika pedagogicznego podlega nadzorowi ze strony Dyrektora Poradni.
6. Pracownik ponosi odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie dokumentację.
7. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników określa dyrektor Poradni w przydziale czynności.
8. Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani w szczególności do:

- planowania konkretnych zadań z działalności pozadiagnostycznej;
- sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zaplanowanych zadań semestralnych;
- dokumentowania realizowanych zadań w dziennikach indywidualnych zajęć, książce wyjść, kartach terapii;
- przyjmowania odpowiedzialności za jakość własnej pracy;
- podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie jakości świadczonych usług;
- dbałości o powierzony sprzęt, materiały do pracy, o estetyczny wygląd swojego gabinetu;
- efektywnego wykorzystania czasu pracy;
- przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.10.1997r (Dz. U. Nr l33 poz.883);
- promowania poradni i dbanie o jej pozytywny wizerunek.

§ 15
1. Protokołowanie Posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz Zespołów Orzekających może być prowadzone w formie wydruków i zapisów komputerowych.
2. Pod protokołami podpisują się odpowiednio wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej, członkowie Zespołu Orzekającego, a poszczególne strony parafowane są (odpowiednio) przez protokolanta. Szczegółowe zasady protokołowania zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej, czy odpowiednio - Regulamin Zespołów Orzekających.

VII. ZASADY PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 16
1. Poradnia jest jednostką budżetową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Zwoleniu.
2. Dyrektor Poradni dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni, ponosi przed organem prowadzącym odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Poradnia używa podłużnej pieczęci o następującej treści:
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 39
-672894758- tel.(048) 676 26 13
NIP. 811 176 95 12
2. Tablica poradni zawiera nazwę PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA.
3. W Poradni działa komisja socjalna, która opracowuje Regulamin Świadczeń Socjalnych, przyznawanych pracownikom pedagogicznym oraz administracji i obsługi (Ustawa z dn. 04.03.1996 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 338 ze zmianami) oraz komisja zdrowotna.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów wymienionych w § 1 oraz regulaminów wewnętrznych poradni.
5. Wszelkie zmiany w zakresie działania Poradni, w zależności od wprowadzonych obowiązujących aktów prawnych, będą podejmowane odpowiednimi uchwałami Rady Pedagogicznej zmieniającymi niniejszy Statut na wniosek Dyrektora Poradni.
6. Statut Poradni uchwala Rada Pedagogiczna.
7. Uchwała nowelizująca wymienia uchylone, zmienione lub uzupełnione przepisy i podaje nową treść tych przepisów.
8. Statut jest dostępny w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
9. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną.
7. Traci moc Statut Przyjęty Uchwałą Nr 4/2012/2013, przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno - Pedagogiczną w Zwoleniu dnia 14. 02. 2013 roku.

§ 18
1. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010r. poz. 199) wprowadzone są zmiany. Wprowadza się tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2012/2013 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu z dnia 25.03.2013 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.
1. Zadania określone w § 2 pkt. 2 ust. 3 w formie, o której mowa w § 2 pkt. 6 ust. 2, oraz zadanie określone w § 2 pkt. 7 ust. 10, poradnia realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Michałowska-Kmiecik , w dniu:  09‑05‑2014 08:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Michałowska-Kmiecik , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2014 08:58:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive