Wydawanie opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się


Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520).

Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w uczeniu się wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno- motorycznego i poznawczego.

► Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach I - III (I etap edukacyjny).

► Na II etapie edukacyjnym (klasy IV- VI) przeprowadzana jest specjalistyczna diagnoza ucznia, u którego rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

► Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

► Opinia stwierdzająca występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii) raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia.

► W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów u których z przyczyn losowych niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w następującym trybie:
- nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem,
- dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej;
- dyrektor szkoły składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia;
- rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.

► Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

► Wniosek składany jest osobiście w sekretariacie poradni.

► Wnioski są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu.

► Za przyjmowanie wniosków i wyznaczanie terminów badań odpowiedzialny jest sekretariat Poradni.

► W przypadku uczniów klas I - III, przy badaniu wymagana jest opinia wychowawcy, natomiast w przypadku uczniów klas starszych - opinia wychowawcy i nauczyciela języka polskiego.

► Opinia ze szkoły powinna zawierać istotne informacje o niepowodzeniach szkolnych ucznia i trudnościach w czytaniu i pisaniu, które u niego występują.

► Do opinii należy dołączyć próby pisania ucznia (zeszyty, dyktanda, sprawdziany i inne wytwory).

► Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń odbiera w sekretariacie poradni lub zgodnie z opcją zaznaczoną we wniosku - otrzymuje ją pocztą na adres zamieszkania.

► Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) bądź pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii do szkoły lub placówki.

►Specyficzne trudności w uczeniu się nie są stwierdzane na podstawie jednej wizyty w poradni.


Procedura zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25.09.2013 r.

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Michałowska-Kmiecik , w dniu:  09‑05‑2014 09:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Michałowska-Kmiecik , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2014 09:21:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive